Om föreningen

Ekonomiska föreningen Muntra Fruarna består av 86 enskilda fastighetsägare / tomträttsinnehavare.

Vi äger och förvaltar tillsammans vårt områdes gemensamhetsanläggningar, såsom: parkeringsplatser, garagelängor, lekplatser, vägar, spolplattan, lyktstolpar, sopbehållare, skogspartier, gräsytor, träd, buskar, kulvertar, avloppsledningar, brunnar, kall-/varmvatten, värmesystem, elledningar, elskåp, TV-anläggning m.m.

D.v.s. alla ytor som inte är den enskilda fastighetsägarens/ tomträttsinnehavarens egen tomt och hus. Styrelsens ambition är att förvalta områdets karaktär av bostadsbebyggelse i parkomgivning vilket har medfört att vi underhåller befintliga och friska planteringar, buskage och träd samt åtgärdar sjuka och döda delar av beståndet enligt trädplanen som upprättades till grund för underhållsinsatserna. Borttagna träd och buskar ersätts i möjligaste mån med nyplantering för att behålla områdets karaktär.