Välkommen till Muntrafruarna

Ekonomiska föreningen Muntra Fruarna består av 86 enskilda fastighetsägare/tomträttsinnehavare.

Vi äger och förvaltar tillsammans vårt områdes gemensamhetsanläggningar, såsom: parkeringsplatser, garagelängor, lekplatser, vägar, spolplattan, lyktstolpar, sopbehållare, skogspartier, gräsytor, träd, buskar, kulvertar, avloppsledningar, brunnar, vatten, värmesystem, elledningar, elskåp, TV-anläggning, mm.

D.v.s. alla ytor som inte är den enskilda fastighetsägarens/ tomträttsinnehavarens egen tomt och hus. Styrelsens ambition är att förvalta områdets karaktär av bostadsbebyggelse i parkomgivning vilket har medfört att vi underhåller befintliga och friska planteringar, buskage o träd och åtgärdar sjuka och döda delar av beståndet enligt trädplanen som upprättades till grund för underhållsinsatserna. Borttagna träd o buskar ersätts i möjligaste mån med nyplantering för att behålla områdets karaktär.

^