Aktuellt

Decemberbrev

Kälvesta 22 december 2019

Decemberbrev från Styrelsen

Styrelsen för Ekonomiska föreningen Muntra fruarna ber att få önska alla medlemmar en God jul.

Inför julledigheten är det bra om vi hjälps åt med vår grannsamverkan: Om ni reser bort, meddela era grannar när ni reser bort och när ni kommer hem. Dela telefonnummer med era grannar och byt information om aktuella händelser. Hjälp bortresta grannar och äldre medlemmar med snöskottning så att det ser bebott ut.

Tråkigt nog hör jul- och nyårshelgerna till de tider då vi är som mest utsatta för inbrott. Hållytterbelysningarna på fram och baksidorna tända och se till att ha tillräcklig inomhusbelysning påslagen, styrd av timers, skymningsrelä eller rörelsedetektorer, när ni inte är hemma. Lämna inte stegar och handverktyg framme, de kan komma till eventuella tjuvars hjälp.

Så här sent i december kan vi stolt meddela att föreningen från och med vecka 2 kommer att börja sortera matavfall.

Avfallssorteringen innebär stora miljömässiga vinster. Matavfallet står för ca. 40% av föreningens totala sopvolym och vid en utsortering omvandlas det till biogas eller biogödsel. Föreningen behöver inte betala för matavfallet. När du sorterar bortmatavfallet minskar mängden hushållssopor och därmed också kostnaderna.

Det kommer att finnas sopkärl för matavfall bredvid våra ordinarie sopstationer på området. Där kan vi kasta speciella soppåsar som vi kommer att få från Stockholm kommun. Varje hushåll kommer att tilldelas nya soppåsar. Dessa placeras i skåp som öppnas med den vanliga sopnyckeln. Ett av dessa skåp kommer att sättas upp på boden vid parkeringen för Soprangränd, ett annat kommer att placeras vid sopstationen mellan Tumultgränd 23-25.

Mer information om sorteringen, och vad som ska sorteras följer.

Nyfikna kan hitta information i följande länk:

 https://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall/villa_radhus/Sortera_ratt_villa/hushall-och-pentryn/

Önskas ytterligare information kan ni kontakta Sopombuden

Joakim Bergström                     Tumultgränd 29

Olof Språng                               Soprangränd 60

Styrelsen i Muntra Fruarna önskar alla våra medlemmar

EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

Matavfallshantering Januari, 2020

Matavfallssortering

Vad

Ekonomiska Föreningen Muntra Fruarna kommer att börja sortera matavfall. Information om vad som kan sorteras kommer att skickas ut framledes. För nyfikna kan ni hitta info på följande länkhttps://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall/villa_radhus/Sortera_ratt_villa/hushall-och-pentryn/

 

Varför

 • Sparar miljön
 • Sparar pengar. Föreningen behöver inte  betala för matavfall. Vi betalar per vikt vårt normala avfall.
 • Kommer att bli obligatoriskt i Stockholm år 2021

 

När

Fr o m V2 2020 kommer vi att matavfallssortera.

 

Hur

Det kommer finnas sopkärl bredvid våra ordinarie sopstationer på området. Där kan vi kasta speciella soppåsar som vi kommer få från Stockholm kommun. Varje hushåll kommer att få hämta nya soppåsar i skåp, som öppnas med vanliga sopnyckeln. Dessa skåp kommer att finnas på boden vid parkeringen för Soprangränd samt vid sopstationen mellan Tumultgränd 23-25.

 

Önskas ytterligare information kan ni kontakta Sopombuden

Joakim Bergström                     Tumultgränd 29

Olof Språng                                 Soprangränd 60

 

God Jul & Gott Nytt År

Styrelsen

Information från styrelsen

Matavfallssortering uppskjuten

Styrelsen har tagit beslut att börja med matavfallssortering men på grund av fördröjning hos Stockholm Vatten & Avfall kommer inte detta att påbörjas förrän våren 2020. Vi återkommer längre fram på det nya året.

Planerat strömavbrott

Ellevio kommer stänga av strömmen som påverkar fastigheterna på Soprangränd och Tumultgränd. Informationslappar från Ellevio har distribuerats till alla hushåll per post. Vi vill ändå passa på och påminna om kommande strömavbrott.

Datum: 3 december kl. 08.00-11.00

Vi vill också passa på och tipsa om Ellevios tjänst, Avrbrottskarta avbrottskarta.ellevio.se
Där kan ni se aktuellt driftsläge och planerade avbrott.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Planerat avbrott 13 november, 2019

Stockholm Exergi kommer utföra arbete på fjärrvärmenätet. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:

från 2019-11-13 08:00

till  2019-11-13 20:00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. Efter avstängning kan fastighetens varmvatten behöva cirkuleras i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen.

Våra värmeombud kommer efter avstängd period att stämma av vårt värmesystem.

Om ni upplever problemefter ovanstående periods slut, ta kontakt med värmeombuden. Kontaktuppgifter hittar ni under områdesansvar på hemsidan.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

Leverans av sandficka

Måndag 4 november levereras en s.k. sandficka till föreningen. Den kommer att ställas upp på en av spolplattorna på Soprangränd, det är därför lämpligt att parkering sker på annan plats.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

exempelbild på sandficka

Lyckad städdag och nytt snöröjningsavtal

Ett stort tack till alla de medlemmar som trotsade regnet och kom och hjälpte till på städdagen. Det var kallt, regnigt och ruggigt, men det blev mycket gjort.

Och ett extra varmt tack till Inga-Maj och Gustav Nilsson på Tumultgränd 55 för upplåtandet av garaget till städdagen. Det underlättade jättemycket för oss.

Ett sista tack, även till de som hjälpte till, att förbereda platserna för kommande matavfallstunnor (både Soprangränd och Tumultgränd). Mer information om matavfallet kommer komma inom kort.

Vi vill också passa på att meddela att styrelsen har upphandlat nytt avtal för snöröjningen i vinter. Det är företaget Fsons som vi skrivit avtal med, ett etablerat företag med goda referenser.

Vi hoppas på att vi ska bli nöjda.

Fsons konmer komma ut vid ett snödjup på torr snö av ca 5 cm, och ca 3 cm vid blöt snö. Under hösten kommer de ställa upp en sandbinge med halkstopp på ena spolplattan på Soprangränd samt sandlådorna för vintern. Om ni upplever problem med snöröjning och/eller sandning, hör av er till Marcus Sedenberg, tillika ordförande och även snöröjningsombud i föreningen.

Kontaktuppgifter hittar ni under områdesansvar på hemsidan.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Muntra Fruarna

Väl mött på städdagen!

Väl mött på städdagen lördagen den 26 oktober!

Vi samlas kl. 10.00 på Tumultgränd, i slänten nedanför Soprangränd.

 

 • Samtliga farthinder på Tumultgränd och Soprangränd ska tas loss och samlas inför vintern och kommande snöröjning. Förslagsvis tar de som bor närmast farthinder på sig uppgiften att frigöra dessa med hjälp av kofot eller andra till buds stående medel. Föreningen bistår med transport till föreningscontainern genom åkgräsklippare med vagn.

 

 • Klippning av gemensamma häckar och beskärning av buskar och träd. Frivilliga krafter har förberett mycket av det som årligen måste klippas. Alla häckar på Soprangränd är klippta och riset är samlat i högar som ska flyttas till de för ändamålet avsedda containrarna. Styrelsen har fällt flera sjuka träd på Soprangränd som också de ska forslas till containrarna. På Tumultgränd är trädgallring genomförd. Det återstår dock att klippa gemensamma häckar (se röda streck på bifogad karta) och det ska gallras vid en av sopstationerna (se röd oval på kartan) för att förbättra sikten mellan och under platsens träd.

 

 • Lövräfsning är ett bra men inte alltid så tacksamt arbete då det fortfarande finns mycket löv kvar på träden. Det är dock viktigt att i mesta möjliga mån hålla vägar och gränder rena från löv, för att förbättra markens avvattningsförmåga och för att förebygga att inte alla löv fryser fast i ens sörja under vintern. Håll fritt från löv vid brunnar och där det kan tänkas rinna vatten.

 

 • Skräpplockning, det är viktigt att vi håller området fritt från skräp.

 

 • Rensa och frilägg trottoarkanter från ogräs. Ogräset orsakar föreningen kostsamma skador då ogräset över tid spräcker och spränger loss trottoarkanten från vägbanan. Detta bör i mesta möjliga mån undvikas (se bild 1 och 2).

 

 • OBS, Klipp häckar som gränsar mot föreningens väg/gränd. Det får inte hänga ut häckar, buskar eller annan grönska om vi vill ha bästa möjliga snöröjning. Egna häckar, buskar och grönska hanteras efter det att föreningsrelaterade uppgifter är hanterade (se bild 3 och 4).

 

 • Frilägga avloppsbrunnar på grönytor på Tumultgränd.

 

 • Det ska rensas ogräs i våra tre lekparker.

 

 

Då mycket arbete med grönytorna redan är utfört så återstår inga betungande uppgifter att genomföra. Vi hjälps åt och när allt är klart grillar vi korv gemensamt och utser vinnarna i årets vinlotteri.

 

Med vänliga hälsningar, styrelsen

Påminnelse om nyhetsutskick

Vi i styrelsen vill i största möjliga mån försöka att kommunicera digitalt.

Vi vill därför påminna er om att anmäla er till nyhetsutskicken. Då får ni ett meddelande varje gång vi uppdaterar aktuell information på hemsidan.

Steg 1: Klicka på Nyhetsutskick förstasidan 

Steg 2: Fyll i din e-postadress och skicka

 

Ibland har det hänt att våra e-postmeddelanden hamnar i skräpposten, så det viktigt att ni håller lite koll där i början och dubbelkollar så att e-posten från oss inte hamnar där. Då måste ni gå in och godkänna mejl-adressen.

Städdag lördag 26 oktober

Lördag 26 oktober är det dags för höstens städdag.

Vi samlas klockan 10.00 på Tumultgränd, i slänten nedanför Soprangränd.

Precis som andra år kommer containrar att vara uppställda på Tumultgränd och vid vändplanen på Soprangränd. Under städdagen hjälps vi åt att plocka skräp, ansa allmänningarnas häckar och buskar, rensa i lekparkerna och röja undan sly. Ris och skräp transporteras till containrarna. Som vanligt förbereder vi våra egna tomter före eller efter vår gemensamma städdag.

Medlemmar ska klippa egna buskar och häckar så att de inte hänger ut över tomtgräns eller kantsten, detta för att underlätta vinterns snöröjning, samt för att minska risken för inbrott. Kantsten utanför fastigheter och längs vägkanter ska också göras fria från ogräs och växter så att inte kantstenar drabbas av frostsprängning.

Efter det gemensamma arbetet är det möjligt för medlemmarna att slänga eget trädgårdsavfall i containrarna.

Containrarna är avsedda för komposterbart avfall, vi slänger inte plastsäckar i dem utan använder oss av uppsamlingskärl som föreningen tillhandahåller.

Det är absolut förbjudet att slänga tryckimpregnerat virke, vitvaror, elektronik, däck och byggsopor

Efter avslutat arbete anordnas korvgrillning på Tumultgränd. Klockan 13:00 är det dags för höstens vinlotteri. Alla som önskar vara med i lotteriet tar med en flaska vin i 80 – 100 kronorsklassen.

Städdagen är frivillig för boende i Salome men alla är naturligtvis välkomna att delta.

Välkomna!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Extra belysning & Madrasskydd

För att öka tryggheten i vårt område och säkerheten för lekande barn i stora parken har vi satt upp extra belysning. Lampan är riktad mot kullen där det leks mest, framförallt när snön kommer.

Vi kommer också sätta upp madrasskydd på lyktstolparna i stora parken för att undvika personolyckor vid pulkaåkning.

^