Information från valberedningen…

Till medlemmarna i Ekonomiska Föreningen Muntra Fruarna,

Som valberedning i vår ekonomiska förening vill vi tacka alla medlemmar som deltar på årsmöten och som väljer att ta ansvar för föreningens framtid genom att delta i valet av styrelse och andra befattningar. Det är tack vare ert engagemang som vår förening fungerar så smidigt och att våra gemensamma intressen kan tas tillvara på bästa möjliga sätt.

Men vi vill också uppmärksamma på en känd och oroande trend i vår förening, och det är att allt färre medlemmar tar på sig ett litet men viktigt ansvar att engagera sig i föreningsarbetet. Detta kan ha allvarliga konsekvenser för föreningens framtid och välbefinnande.

För det första kan minskat engagemang leda till att det blir svårare att fatta beslut och att driva viktiga frågor, projekt och initiativ i föreningen. Det kan också leda till att viktiga uppgifter och ansvarsområden hamnar på bara några få personer, vilket kan leda till överbelastning och att dessa personer tvingas att ta beslut utan tillräcklig insyn och diskussion. Något som kan falla tillbaka på kvalitén och kostnaderna i leveransen till medlemmarna.

För det andra kan minskat engagemang också öka riskerna för felaktigheter och bedrägerier. Om det finns för få personer som är villiga att ta på sig ett tidsatt ansvar och övervaka föreningens verksamhet, kan det bli lättare för oärliga personer att ta tillfället i akt och skada föreningens ekonomi och rykte. Något som skulle vara förödande för föreningen och mycket kännbart för medlemmarna.

I skrivande stund har styrelsen efter kommande årsstämma fyra ordinarie styrelsemedlemmar, vilket är en för lite.

I stadgarna för vår förening stipuleras fem till sju ordinarie styrelsemedlemmar, varför valberedningens skarpa uppmaning till Er medlemmar är att engagera sig i vårt föreningsarbete.

Styrelsearbetet består i cirka 10 ordinarie protokollförda styrelsemöten, en årsstämma och/samt de andra arbetsgrupper/utskott man kan engagera sig i som styrelsemedlem (eller arbetsgrupp som enskild medlem).

Introduktion, utbildning och mentorskap för nya styrelsemedlemmar sker löpande av äldre erfarna styrelsemedlemmar och tilldelning av roller, konstitueringen av styrelsen, görs av styrelsen själv.

Ingen tidigare erfarenhet är därför nödvändig, om än välkommet om det finns.

Vi uppmanar därför alla medlemmar att ta sitt ansvar och engagera sig i föreningsarbetet. Det finns många olika sätt att bidra, från att delta i styrelsearbetet till att hjälpa till med föreningsaktiviteter eller sprida information till grannar och vänner om föreningens verksamhet.

Varmt välkomna att kontakta valberedningen eller styrelsen med frågor om hur just du kan bidra till vårt gemensamma föreningsarbete.

Vänliga hälsningar, valberedningen, Ekonomiska Föreningen Muntra Fruarna.

Maria Birath, Claudio Lovric, Markus Sedenberg

styrelsen@muntrafruarna.se; maria@birath.nu, claudio.lovric@autoexperten.se, markus.sedenberg@live.se

Arbetsbeskrivning för Styrelsen i Muntra Fruar ekonomiska förening.docx