Skriva motion

Motioner till årsmötet 2022

Genom en motion kan du som medlem i Ekonomiska föreningen Muntra Fruarna lyfta ett förslag till den årliga föreningsstämman. Alla medlemmar kan skicka in motioner, antingen enskilt eller som en grupp.

 

En motion ska handla om en fråga som berör hela föreningen och ska vara till styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan årsstämma.

Alla motioner som har skickats in behandlas på Muntra Fruarnas årsstämma en gång om året, alltid i april månad. År 2022 hålls stämman torsdagen den 28 april, 2022.

Inför stämman går styrelsen igenom de  motioner som skickats in, skriver ett svar, ett så kallat utlåtande, till varje motion och lämnar förslag till beslut. Detta bifogas sedan till kallelsen med övriga dokument och finns tillgängligt två veckor innan årsmötet.

Tänk på att frågor som berör enskilda medlemmar eller specifika adresser ska hanteras via styrelsen och inte via motioner.

 

 

Kom-ihåg-lista när du skriver en motion

  • Sätt en lättfattlig rubrik på motionen
  • Motionen bör innehålla en beskrivande text
  • Om föreslagen motion innebär en kostnad för föreningen och dess medlemmar ska alltid ett ekonomiskt tydligt underlag bifogas med  två till tre olika kostnadsförslag så stämman kan ta ställning till motionen
  • Avsluta med ett tydligt yrkande i form av en eller flera  ”att-satser” såsom ”Vi yrkar på att…”  Ett yrkande är nödvändigt för att stämman ska kunna ta ställning till motionen
  • Motionen med bilagor ska mailas in till styrelsen i form av ett  Word-dokument. Mejladress: styrelsen@muntrafruarna.se
  • Enligt föreningens stadgar ska motioner vara styrelsen tillhanda senast  30 dagar innan årsstämman.